Svetozara Markovića 37, 16000 Leskovac

aktuelni projekti

{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Projekat “ Pružanje psihosocijalne i pravne podrške u vreme pandemije COVID – 19“
Projekat " “ Pružanje psihosocijalne i pravne podrške u vreme pandemije COVID - 19“, je podržan od starne UN WOMEN, za realizaciju 24/7 podrške SOS telefonu kao i psihosocijalnoj i pravnoj pomoći ženama sa iskustvom nasilja u partnerskim i porodičnim odnosima. Cilj projekta je da osnaži žene koje žive sa nasilnim partnerima da prijave nasilje SOS telefonu. SOS telefon Udruženja Žene za mir prilagođen vanrednim uslovima zbog pandemije virusa Codiv -19, sve vrste usluga pružamo uglavnom putem službenih mobilnih  telefona 066 237 300 i 066 237 302, aktivni  su 24/7, a ne retko i privatnih. Korisnice nas mogu kontaktirati, putem Vibera, e – maila, messenger poruke, Skipe-a i SMS porukama. U tri slučajeva, zbog specifičnih potreba korisnica, usluge su pružene u ličnom kontaktu. SOS konsultacije će biti moguće tokom 24 sata. Dve konsultantkinje su prošle obuku AŽC-a tokom 2018. i 2019. godine a dve više godina ranije, pre licenciranja ove usluge. U slučajevima potrebe za  pravnim konsultacijama, korisnice će biti upućivane našoj stalnoj saradnici koja ima sopstvenu advokatsku kancelariju. Konsultacije će biti zakazivane u terminimakoji odgovaraju korisnicama.  U slučajevima potrebe za psihološkim savetovanjem, korisnice će biti upućivane psihoterapeutkinji koja je predsednica upravnog odbora naše organizacije. Kosultacije ili psihoterapijske seanse će biti zakazivane u terminima koji odgovaraju korisnicama.  
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
“Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.
U 2017. godini, postale smo regionalna kancelarija Mreža žene protiv nasilja, koji obuhvata tri regina pod nazivom region JUG, koju čine Jablanički, Nišavski i Pirotski okrug. Decentralizaciju Mreže žene protiva nasilja je podržala OAK Fundation u saradnji sa TRAG Fondacijom na projektu “Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”. U 2018. 2019. i 2020.  godini nastavili smo sa projektom Decentralizacije Mreža žene protiv nasilja “Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.
Learn More

Realizovani projekti

Projekat „Upoznaj svoja prava, osnaži se, gradi mir“
Godine 2011. realizovan je projekat „Upoznaj svoja prava, osnaži se, gradi mir“ uz podršku fondacije „Kvinna Till Kvinna“. Kroz niz ekukativnih radionica sa željom da devojke preuzmu odgovornost i da se što aktivnije uključe u društvene aktivnosti koje vode miru, nenasilju i sigurnoj budućnosti obrađeno je deset tema: Rod i pol, Ženska prava, Predrasude i stereotipi, Diskriminacija i obrnuti svet, Asertivnost, Nasilje nad ženama, Žene i seksualnost, Drugačija moć, Ženska mirovna politika i Žene i religija. Naredne, 2012. godine realizovana je serija od deset radionica u okviru kojih su organizovane debate na teme koje su devojke same odabrale, a koje su za cilj imale da edukuju o pravima žena i skrenu pažnju na pojave koje su direktna posledica diskriminacije žena i da osnaže devojke za borbu protiv rodne neravnopravnosti i u njihovim ličnim životima i društvu. Godine 2013. sprovedeno je Pilot istraživanje stavova devojaka prema pojavama koje su posledica rodne neravnopravnosti, uz očekivanja da devojke koje su bile obuhvaćene prethodno organizovaim edukativnim aktivnostima Udruženja imaju više znanja o pravima žena i da lakše prepoznaju situacije u kojima se prava ne poštuju, u poređenju sa devojkama koje nisu pohađale navedene radionice. Naredna, 2014. godina bila je posvećena edukovanju žena angažovanih u politici i njihovo osnaživanje i emancipovanje u zajedničkim aktivnostima. Podršku za rad SOS konsultacija, stručnih savetovališta i psihosocijalne podrške deci pružilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Psihosocijalna podrška deci iz porodica i partnerskih veza u kojima je prisustno nasilje je nova usluga koja se prvi put realizovala od strane Udruženja.
Learn More
Projekat „ Ženska solidarnost i odgovornost za kažnjivost zločina“
U 2010. Godini smo realizovale projekat „ Ženska solidarnost i odgovornost za kažnjivost zločina“, uz „podršku Rekonstrukcija ženski fond“. Projekat se sastoji iz dve faze realizacije. Prvi deo je usmeren na podizanje svesti  u lokalnim zajednicama o zločinačkoj prošlosti koja se i dalje negira u široj javnosti kroz projekciju filma „Žene Srebrenice govore”. Drugi deo projekta je širenje ženskog prijateljstva i solidarnosti kao i planiranje budućih akcija medju aktiviskinjama Mreže Žena u crnom. Ciljne grupe su aktivistkinje Mreža Žene u crnom Leskovca, Vlasotinca, Dimitrovgrada, Kruševca, Novog Sada i Niša.
Learn More
Projekat “STOP nasilju nad zenama i decom”
Godine 2010. Realizovan je projekat “STOP nasilju nad zenama i decom” uz podršku „ Kvinna Till Kvinna”. Realizovana su redovna dežurstva na SOS telefonu svakog radnog dana od 14.00 do 20.00h. Na poziv žena konsultantkinje na SOS-u vodile su podržavajući razgovor, validirale osećanja i davale informacije o mogućnostima i nadležnostima institucija, kao i tražile zajedno sa ženom najadekvatniji put za izlazak iz nasilja u odnosu na situaciju u kojij se korisnoica nalazi. Po potrebi klijentkinja ostvarivale kontakte sa nadležnim institucijama radi podrške ili posredovanja. U više slučajeva bile pratnja i podrška pri davanju izjava, ali i svedokinje na sudu za procese nasilja u porodici. Aktivnosti su realizovane u prostorijama organizacije Zene za mir. Pravno savetovalište realizovano je dva puta nedeljno (ponedeljkom i sredom) u okviru koga su davani pravni saveti u zavisnosti od potreba žena iz domena imovinsko pravnih odnosa, razvoda braka, poveravanja dece, oko pokretanja krivičnih postupaka. Pored savetodavnih aktivnosti realizovana je i konkretna podrška u vidu pisanja tužbi za mere zaštite i krivičnih prijava za nasilje u porodici. Pravno zastupanje u slucajevima krivicnog postupka za nasilje u porodici. Aktivnosti su realizovane u prostorijama Zene za mir i po potrebi u advokatskoj kancelariji adv Jelene Cakic Psihološko savetovalište kroz individualni rad sa korisnicama realizovano je dva puta nedeljno (utorkom i četvrtkom)  Ženama je pruzana podrška pre odluke o napuštanju nasilnika ili pre razvoda, tokom i nakon razvoda. Ženama koje imaju decu pruzana je pomoć kako bi ublažile posledice koje razvod ima po njihovu decu. Deci koja su seksualno zlostavljana, kao i zbog teškoća u adaptaciji na školsku sredinu. Grupni rad u okviru psihološkog savetovališta  kroz program podrške „Grupa samopomoći“ realizovan je jednom nedeljno (četvrtkom)  2-3h u periodu od 04.02. 2010 do 24.06.2010. (prva grupa) U julu mesecu radjeno je na formiranju nove grupe, (animiranju novih polaznica). Druga grupa pocela je sa radom 19.08 do  30.12. 2010g. Svaki susret bio je tematski isplaniran i teme su bile prilagođene potrebama grupe.  Aktivnost je realizovana u prostorijama Zena za mir. Lekarsko savetovalište realizano jednom nedeljno (sredom) u okviru koga se realizuje kroz holisticki pristup pregleda dokumentovanje nasilja kroz formular o dokumentovanju nasilja. Takodje je pruzana podrska zenama koje nisu u mogucnosti da koriste zdravstvenu zaštitu, jer ne poseduju overene zdravstvene knjižice. Korisnicama je uzeta anamneza, popunjen dokument o nasilju, pregledani dostupni izvestaji, laboratorijski i dr. nalazi, žene su upućene na dalje konsultacije i predložena je potrebna terapija. U saradnji sa Klubom onkoloskih bolesnika i Drustvom za borbu protiv raka realizovana su dva predavanja o nasilju u porodici i zdravsvenim posledicama. Mesto odrzavanja aktivnosti Dom zdravlja.
Learn More
Projekat ” Promena kreće od nas”
Tokom 2007. godine realizovan je i program „Promena kreće od nas“ sa ciljem podsticanja mladih na aktivno uključivanje i delovanje u društvu.
Learn More
Projekat „Moj izbor je sloboda“
Početkom 2008. god. realizovale smo projekat „Moj izbor je sloboda“ podržan od strane Rekonstrukcije ženski fond u okviru koga je realizovana serija radionica za osnaživanje i podsticanje mladih ljudi za preuzimanje odgovornosti i jasnog izražavanja stava u odnosu na društveni kontekst u kome živimo, radi izgradnje i širenja mirovnih i demokratskih vrednosti.
Learn More
Program „Stop nasilju na ženama i decom“
Od 2008. do 2010. godine Kvinna till Kvinna podržala je program „Stop nasilju na ženama i decom“ u okviru koga i danas funkcioniše SOS telefon za žene žrtve porodičnog nasilja. U okviru programa realizuju se stručne konsultacije iz domena prava, zdravstva i psihoterapije. Uredno se vodi i revidira baza podataka u kojoj za period od 2005. od kraja 2010. imamo 1390 žena, dok je broj konsultacija 2708. U okviru ovog programa takodje je realizovano 17 panel diskusija na celoj teritoriji Jablaničkog okruga u okviru koga je učestvovalo 210 profesionalaca iz policije, CSR i zdravstvenih ustanova. Drugi segment delovanja u okviru ovog programa bio je edukativni program za prosvetne radnike i stručnjake iz osam srednjih škola. Cilj rada je bio informisanje i razmena iskustva, kao i podsticaj na pravovremeno i adekvatno reagovanje na prepoznate situacije nasilja i važnost veze izmedju vršnjačkog i porodičnog nasilja. Kroz ovaj program prošlo je 227 učesnika. Treći segment programa imao je za cilj uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje sa institucijama važnim za podršku žrtvama porodičnog nasilja.
Learn More
PROJEKAT ” Promena kreće od nas “
Početkom 2007. godine uz podršku Rekonstrukcije ženski fond realiziovale smo program „Promene kreću od nas“ u okviru toga su realizovane radionice sa ženama koje imaju učešće u političkom životu grada sa ciljem senzibilizacije i prevazilaženja predrasuda o ulozi žena u našem društvu.
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
MI SMO TU ZA VAS

CILJ PROJEKTA


OSMIŠLJAVANJE I SPROVOĐENJE KAMPANJE 16 DANA AKTIVIZMA U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA,KAO I JAČANJE INTERNIH KAPACITETA I PROMOCIJA RADA ORGANIZACIJE "ŽENE ZA MIR"  

OPIS PROJEKTA


Projekat „ Mi smo tu za vas“ obuhvatiće aktivnosti jačanja kapaciteta, primene strategija komunikacije i promocija organizacije „Žene za mir“, iz čega će ishoditi sticanje praktičnih komunikacijskih veština članica, a što će im pomoći u razvijanju kvalitetnih odnosa sa zajednicom i omogućiti kreativnost u razvijanju već postojećih znanja. Projekat će obuhvatiti aktivnosti kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, sa posebnim osvrtom na 25. novembar – Međunarodni dan u borbi protiv nasilja nad ženama, uz korišćenje raznih komunikacijskih kanala (među kojima su mediji, društvene mreže, veb portali, direktan kontakt sa građanima i građankama),  a u saradnji sa ekspertima CRTA – timova. Program ima  za cilj osnaživanje žena i pružanje informacija o ženskim ljudskim pravima, konkretnu podršku ženama i deci žrtvama nasilja u porodici,  s ciljem uspostavljanja boljih mehanizama za podršku žrtvama kao i podsticaj mladih na aktivno uključivanje i funkcionisanje u društvu. Projekat će trajati šest meseci, a biće realizovan na teritoriji grada Leskovca / Jablanički okrug.  Kampanje će biti vidljiva i na nacionalnom i na globalnom nivou.
Ciljna grupa: Kranji korisnici,građani i građanke Jablaničkog Okruga RS,uključujući potencijalne i stvarne žrtve raznih oblika nasilja.
Mesto: LESKOVAC
Donatori: CRTA
Learn More
Projekat „Stvarajmo prostore za sebe – menjamo kulturne obrasce“
Godine 2009. realizovan je projekat  „Stvarajmo prostore za sebe – menjamo kulturne obrasce“ uz podršku „Rekonstrukcija ženski fond“. U okviru projekta su sprovedene radionice na kojima su  razmatrane teme promena patrijalhalnog vrednosnog sistema, sa posebnim naglaskom na modele koje se vaspitanjem prenosi na decu.
Learn More
Zatvori