You are currently viewing Naše malo, njima je mnogo!

Naše malo, njima je mnogo!

Tokom realizacije projekta, “Naše malo, njima je mnogo!” koji je podržao grad Leskovac od 01.04. do 31.12.2021. godine, u okviru konkretne podrške ženama žrtvama nasilja postigle smo planirane rezultate.

  1. Formirane su dve grupe žena za grupu samopomoći na osnovu intervjua sa korisnicama, prilagođeni termini sastajanja grupe prema mogućnostima većine.
  2. Održano je 12 susreta Grupe samopomoći za žene i devojke sa iskustvom nasilja u partnerskim odnosima. U radu grupe je učestvovalo 12 osoba. Psihoterapeutkinja je vodila belešku o svakoj korisnici u kojoj je evidentirala stepen individualnog napretka korisnica. Beleženi su redovni dolasci korisnica u grupi. Na poslednjem sastanku korisnice su popunile evaluacioni  upitnik, – procenile kvalitet rada u grupi i imale mogućnost da daju predloge i iznesu svoja zapažanja.
  3. Aktivnost Pomoć pomagačicama, realizovana je dva puta u trajanju od 3 sata za 10 konsultantkinja i stručnih radnica organizacije Žene za mir. Jedan deo vremena je posvećen supervizijskom radu u vezi sa radom sa korisnicama na radu SOS telefona, a drugi deo o uzrocima sindroma sagorevanja na poslu i  usvajanju tehnika relaksacije koje mogu da ublaže simptome sagorevanja na poslu.