Svetozara Markovića 37, 16000 Leskovac

aktuelni projekti

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje
Po konkursu, koji je raspisan 30.06.2021. godine u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje. pokrenule smo jednu veoma važnu zagovaračku kampanju koja će biti od izuzetnog značaja za žene koje su preživele nasilje. Uspostavljanjem saradnje sa relevantnim odeljenjima Gradske uprave smo napravile veliki pomak u vidljivosti problema sa kojim se suočavaju žene žrtve nasilja. Projekat je kratko trajao za ovako važnu temu i naš plan je da sa ovom temom nastavimo i nakon realizacije projekta, sve do onog momenta dok se ne usvoji predlog mera koje su poslate Gradskoj upravi na razmatranje. Očekujemo da do kraja 2022. bude usvojen predlog mera.
Learn More
Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava
Projkat „Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ realiyovan je uz podršku UNDP u trajanju od 01.10.2021. do 31.03.2021. godine. Ovaj projekat ima za cilj j sprečavanje i zaustavljanje nasilja prema ženama u Leskovcu i Jablaničkom okrugu i obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti žena i dece žrtava nasilja. Kroz projekat će biti uspostavljen program rada sa počiniocima nasilja uz integrisanu podršku žrtvama, na način koji je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Predlogom standarda rada sa počiniocima nasilja. Program će biti uspostavljen u Leskovcu prvi put od 2014. godine, ovoga puta uz blisku saradnju sa servisom za podršku ženama, kroz partnerstvo organizacija OPNA (Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici) i Žene za mir. Počinioci će biti uključivani u programe preko Grupa za koordinaciju i saradnju, Centra za socijalni rad (kroz planove usluga) i Kancelarije za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija Leskovac (na osnovu člana 73 Krivičnog zakonika, izricanje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom). Program rada sa počiniocima nasilja će sprovoditi OPNA. Rad sa žrtvama nasilja će sprovoditi organizacija „Žene za mir“, koja će pružati savetodavnu podršku i pravnu podršku i zastupanje. Savetnica servisa za podršku žrtvama će proaktivno kontaktirati žrtve nasilja. Uz poštovanje dobrovoljnosti njihovog uključivanja, servis za podršku žrtvama će ih informisati o uslugama koje pružaju i njihovog značaja za izlazak iz nasilja.
Learn More
FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA (UAF)
FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava (UAF) je nezavisna organizacija sa strateškim mandatom da štiti i promoviše ženska ljudska prava kroz dodelu grantova brzom reakcijom. Takođe se bavi zajedničkim inicijativama, istraživanjima i publikacijama. Utemeljen u okviru ljudskih prava i fokusiran na žene u civilnom društvu, UAF podržava braniteljke ljudskih prava koje reaguju na sukobe i krize širom sveta. Nudi hitno finansiranje kako bi se odmah odgovorilo na potrebe ugroženih braniteljki ljudskih prava. U 2021. godini, Organizacija Žene za mir iz Leskovca je dobila grant od UAF za adaptaciju  restauraciju prostorija koja je dobila na korišćenje od grada Leskovca. Prostor nije bio uslovan, niti je ranije bio namenjen za takve uslove rada, uz pomoć ovog granta, omogućen je nesmetan rad jedne od najstarijih organizacija na teritoriji Jablaničkog okruga.
Learn More
Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa
U okviru projekta „Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa“ koje je udruženje Žene za mir iz Leskovca realizovalo uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od 12.03.2021. do 11.10.2021. godine, izvršeno je  prikupljanje  podataka o najvećim problemima i rizicima od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u lokalnim zajednicama, rangirani su rizici i  određena je ranjivost i kapaciteti na nivou lokalnih zajednica, a takođe su prikupljeni predlozi za poboljšanje postojećih planova za prevenciju i reagovanje kao ključan deo izgradnje otpornosti zajednice. Cilj projekta je povećano učešće civilnog društva iz Jablaničkog okruga u procesima reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz uvođenje rodne perspektive kao sastavnog dele koncepta ljudske bezbednosti. Realizacijom ovog projekta proizašao je Policy paper.
Learn More
Strah nije opcija, prijavi nasilje
Projekat  Strah nije opcija, prijavi nasilje je uspešno realizovan uz podršku grada Leskovca, u periodu od 01.04.2021. do 31.12.2021. godine. Značaj SOS telefona  sa pratećim savetovalištima za izlazak žena iz nasilja je veliki. Potrebno je obezbediti kontinuirani rad SOS telefona i pratećih savetovališta, u skladi sa Istanbulskom konvencijom, koju je Republika Srbija potpisala. Smatramo da je vrednost preventivnih aktivnosti neprocenjiva. Kada se radi o nasilju u porodici, veoma je važno prepoznati ga i sprečiti njegovu eskalaciju. Na osnovu iskustva korisnica naših usluga, znamo da u ogromnoj većini slučajeva, fizičkom nasilju prethodi psihičko nasilje( u vidu kontrole, vređanja, omalovažavanja, ucenjivanja, pretnji...) Zbog toga je važno osposobiti žene da prepoznaju nasilje u ranoj fazi , kako bi sebe zaštitile od fizičkog nasilja i tragičnih ishoda.
Learn More
Naše malo, njima je mnogo!
Tokom realizacije projekta, “Naše malo, njima je mnogo!” koji je podržao grad Leskovac od 01.04. do 31.12.2021. godine, u okviru konkretne podrške ženama žrtvama nasilja postigle smo planirane rezultate.
  1. Formirane su dve grupe žena za grupu samopomoći na osnovu intervjua sa korisnicama, prilagođeni termini sastajanja grupe prema mogućnostima većine.
  2. Održano je 12 susreta Grupe samopomoći za žene i devojke sa iskustvom nasilja u partnerskim odnosima. U radu grupe je učestvovalo 12 osoba. Psihoterapeutkinja je vodila belešku o svakoj korisnici u kojoj je evidentirala stepen individualnog napretka korisnica. Beleženi su redovni dolasci korisnica u grupi. Na poslednjem sastanku korisnice su popunile evaluacioni  upitnik, - procenile kvalitet rada u grupi i imale mogućnost da daju predloge i iznesu svoja zapažanja.
  3. Aktivnost Pomoć pomagačicama, realizovana je dva puta u trajanju od 3 sata za 10 konsultantkinja i stručnih radnica organizacije Žene za mir. Jedan deo vremena je posvećen supervizijskom radu u vezi sa radom sa korisnicama na radu SOS telefona, a drugi deo o uzrocima sindroma sagorevanja na poslu i  usvajanju tehnika relaksacije koje mogu da ublaže simptome sagorevanja na poslu.
 
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Projekat “ Pružanje psihosocijalne i pravne podrške u vreme pandemije COVID – 19“
Projekat " “ Pružanje psihosocijalne i pravne podrške u vreme pandemije COVID - 19“, je podržan od starne UN WOMEN, za realizaciju 24/7 podrške SOS telefonu kao i psihosocijalnoj i pravnoj pomoći ženama sa iskustvom nasilja u partnerskim i porodičnim odnosima. Cilj projekta je da osnaži žene koje žive sa nasilnim partnerima da prijave nasilje SOS telefonu. SOS telefon Udruženja Žene za mir prilagođen vanrednim uslovima zbog pandemije virusa Codiv -19, sve vrste usluga pružamo uglavnom putem službenih mobilnih  telefona 066 237 300 i 066 237 302, aktivni  su 24/7, a ne retko i privatnih. Korisnice nas mogu kontaktirati, putem Vibera, e – maila, messenger poruke, Skipe-a i SMS porukama. U tri slučajeva, zbog specifičnih potreba korisnica, usluge su pružene u ličnom kontaktu. SOS konsultacije će biti moguće tokom 24 sata. Dve konsultantkinje su prošle obuku AŽC-a tokom 2018. i 2019. godine a dve više godina ranije, pre licenciranja ove usluge. U slučajevima potrebe za  pravnim konsultacijama, korisnice će biti upućivane našoj stalnoj saradnici koja ima sopstvenu advokatsku kancelariju. Konsultacije će biti zakazivane u terminimakoji odgovaraju korisnicama.  U slučajevima potrebe za psihološkim savetovanjem, korisnice će biti upućivane psihoterapeutkinji koja je predsednica upravnog odbora naše organizacije. Kosultacije ili psihoterapijske seanse će biti zakazivane u terminima koji odgovaraju korisnicama.  
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
“Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.
U 2017. godini, postale smo regionalna kancelarija Mreža žene protiv nasilja, koji obuhvata tri regina pod nazivom region JUG, koju čine Jablanički, Nišavski i Pirotski okrug. Decentralizaciju Mreže žene protiva nasilja je podržala OAK Fundation u saradnji sa TRAG Fondacijom na projektu “Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”. U 2018. 2019. i 2020.  godini nastavili smo sa projektom Decentralizacije Mreža žene protiv nasilja “Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje”.
Learn More
Zatvori