Svetozara Markovića 37, 16000 Leskovac

Ko smo mi?

Udruženje Žene za mir je ženska neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija osnovana 04.02.2007.godine u Leskovcu, koja se bavi osnaživanjem žena koje su preživele muško nasilje. .Organizaciju je osnovalo 17 žena koje su iskustvo sticale od 1994. godine u drugim NVO organizacijama.

Naša misija

„Promocija, edukacija i zaštita ženskih prava, i zalaganje na izgradnji mira i nenasilja“.

Naša vizija

„Jednaka prava za jednake mogućnosti za život u miru i nenasilju“.

 

Ciljevi rada

 • Prevencija svih oblika nasilja nad ženama.
 • Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu specijalizovanu podršku da bi bile u stanju da same donose odluke i ostvare prava na život bez nasilja.
 • Aktivno smanjivanje višestruke diskriminacije žena (Romkinje, žene sa invaliditetom, , žene sa sela i dr.).
 • Promocija ženskih ljudskih prava na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou.
 • Unapređenje odnosa među polovima/rodovima kroz senzibilizaciju mladih za vrednosti nenasilja i polne/rodne ravnopravnosti..

Princip rada

 • podrška pravu svake žene na izbor poštovanje etike različitosti i suprotstavljanje svim oblicima diskriminacije (na osnovu pola, mentalne i fizičke sposobnosti, rase, klase, religije, nacionalnosti, starosti, izgleda, seksualne orijentacije i svih drugih ličnih svojstava)
 • razvijanje solidarnosti među ženama
 • poštovanje tajnosti i privatnosti podataka o klijentkinjama
 • transparentnosti u radu
 • odgovornost u radu
 • nenasilna komunikacija i nenasilno rešavanje sukoba
 • feministička etika brige

Ćlanovi udruženja žene za mir

Dušanka Stojković Trajković

Predsednica organizacije

Ana Volf

Članica organizacije

Ivana Miljković

Članica Organizacije

Laura Kačinari

Saradnica

Slađana Miladinović

Članica organizacije

Ljiljana Nešić

Programska koordinatorka

Danica Nešić

Administratorka

Laura Lazarević

Psihološkinja

Nedeljka Višić

Članica organizacije

Tijana Stamenković

Advokatica

Zatvori